wifi wlan là gì

WLAN là gì? WLAN có phải là WiFi không?