firewall mềm là gì

Tìm hiểu về firewall – sự khác nhau giữa firewall cứng và mềm là gì?

Tìm hiểu về firewall thì được biết firewall chỉ đơn giản là một chương trình lọc lưu lượng vào và ra khỏi các chương trình khác nhau. Nó giúp bảo ...