C9300-DNA-License

C9300-DNA License | Switch Cisco C9300 Catalyst Series

Product mã Description mô tả Giá List Price (USD)
C9300-DNA-A-24-3Y C9300 DNA Advantage, 24-Port, 3 Year Term License $2,010.00
C9300-DNA-A-24-5Y C9300 DNA Advantage, 24-Port, 5 Year Term License $3,350.00
C9300-DNA-A-48-3Y C9300 DNA Advantage, 48-Port, 3 Year Term License $3,770.00
C9300-DNA-A-48-5Y C9300 DNA Advantage, 48-Port, 5 Year Term License $6,280.00
C9300-DNA-E-24-3Y C9300 DNA Essentials, 24-Port, 3 Year Term License $610.00
C9300-DNA-E-24-5Y C9300 DNA Essentials, 24-Port, 5 Year Term License $1,020.00
C9300-DNA-E-48-3Y C9300 DNA Essentials, 48-port – 3 Year Term License $1,120.00
C9300-DNA-E-48-5Y C9300 DNA Essentials, 48-Port, 5 Year Term License $1,870.00
C9300-DNA-A-24= C9300 DNA Advantage, 24-Port Term Licenses Spare $0.00
C9300-DNA-A-48= C9300 DNA Advantage, 48-Port Term Licenses Spare $0.00
C9300-DNA-E-24= C9300 DNA Essentials, 24-Port Term Licenses Spare $0.00
C9300-DNA-E-48= C9300 DNA Essentials, 48-Port Term Licenses Spare $0.00
C9300-DNA-A-24-7Y C9300 DNA Advantage, 24-Port, 7 Year Term License $4,690.00
C9300-DNA-A-48-7Y C9300 DNA Advantage, 48-Port, 7 Year Term License $8,800.00
C9300-DNA-E-24-7Y C9300 DNA Essentials, 24-Port, 7 Year Term License $1,430.00
C9300-DNA-E-48-7Y C9300 DNA Essentials, 48-Port, 7 Year Term License $2,620.00
C9300-DNA-A-24 C9300 DNA Advantage, 24-port Term Licenses $0.00
C9300-DNA-A-48 C9300 DNA Advantage, 48-Port Term Licenses $0.00
C9300-DNA-E-24 C9300 DNA Essentials, 24-Port Term Licenses $0.00
C9300-DNA-E-48 C9300 DNA Essentials, 48-Port Term Licenses $0.00
C9300-DNA-1A-24 C9300 DNA Advantage, 24-port Term Licenses, Federal offer $0.00
C9300-DNA-1A-48 C9300 DNA Advantage, 48-Port Term Licenses, Federal offer $0.00
C9300-DNA-1E-24 C9300 DNA Essentials, 24-Port Term Licenses, Federal offer $0.00
C9300-DNA-1E-48 C9300 DNA Essentials, 48-Port Term Licenses, Federal offer $0.00
C9300-DNA-A-24-1Y C9300 DNA Advantage, 24-Port, 1 Year Term License $1,070.00
C9300-DNA-A-48-1Y C9300 DNA Advantage, 48-Port, 1 Year Term License $2,000.00
C9300-DNA-E-24-1Y C9300 DNA Essentials, 24-Port, 1 Year Term License $320.00
C9300-DNA-E-48-1Y C9300 DNA Essentials, 48-Port, 1 Year Term License $600.00
C9300-DNA-P-24-3Y C9300 DNA Premier, 24-Port, 3 Year Term License $2,860.00
C9300-DNA-P-48-3Y C9300 DNA Premier, 48-Port, 3 Year Term License $4,620.00
C9300-DNA-P-48-5Y C9300 DNA Premier, 48-Port, 5 Year Term License $7,270.00
C9300-DNA-P-24-5Y C9300 DNA Premier, 24-Port, 5 Year Term License $4,460.00
C9300-DNA-A-24S C9300 DNA Advantage, 24-port Fiber Term Licenses $0.00
C9300-DNA-E-48S C9300 DNA Essentials, 48-Port Fiber Term Licenses $0.00
C9300-DNA-P-24S-7Y C9300 DNA Premier, 24-Port Fiber, 7 Year Term License $6,240.00
C9300-DNA-E-48S-5Y C9300 DNA Essentials, 48-Port Fiber, 5 Year Term License $1,867.00
C9300-DNA-E-24S-5Y C9300 DNA Essentials, 24-Port Fiber, 5 Year Term License $1,017.00
C9300-DNA-P-24S-3Y C9300 DNA Premier, 24-Port Fiber, 3 Year Term License $2,860.00
C9300-DNA-P-24S C9300 DNA Premier 24 port, Term License $0.00
C9300-DNA-A-48S-5Y C9300 DNA Advantage, 48-Port Fiber, 5 Year Term License $6,283.00
C9300-DNA-E-24S-7Y C9300 DNA Essentials, 24-Port Fiber, 7 Year Term License $1,423.00
C9300-DNA-A-48S-3Y C9300 DNA Advantage, 48-Port Fiber, 3 Year Term License $3,770.00
C9300-DNA-A-24S-3Y C9300 DNA Advantage, 24-Port Fiber, 3 Year Term License $2,010.00
C9300-DNA-P-48S-5Y C9300 DNA Premier, 48-Port Fiber, 5 Year Term License $7,270.00
C9300-DNA-E-48S-7Y C9300 DNA Essentials, 48-Port Fiber, 7 Year Term License $2,613.00
C9300-DNA-P-48S C9300 DNA Premier, 48-Port Fiber Term Licenses $0.00
C9300-DNA-E-24S C9300 DNA Essentials, 24-Port Fiber Term Licenses $0.00
C9300-DNA-P-24S-5Y C9300 DNA Premier, 24-Port Fiber, 5 Year Term License $4,460.00
C9300-DNA-A-24S-5Y C9300 DNA Advantage, 24-Port Fiber, 5 Year Term License $3,350.00
C9300-DNA-A-48S-7Y C9300 DNA Advantage, 48-Port Fiber, 7 Year Term License $8,7.00
C9300-DNA-P-48S-7Y C9300 DNA Premier, 48-Port Fiber, 7 Year Term License $10,180.00
C9300-DNA-A-24S-7Y C9300 DNA Advantage, 24-Port Fiber, 7 Year Term License $4,690.00
C9300-DNA-A-48S C9300 DNA Advantage, 48-Port Fiber Term Licenses $0.00
C9300-DNA-E-24S-3Y C9300 DNA Essentials, 24-Port Fiber, 3 Year Term License $610.00
C9300-DNA-P-48S-3Y C9300 DNA Premier, 48-Port Fiber, 3 Year Term License $4,620.00
C9300-DNA-P-24 C9300 24-Port DNA-Premier License $0.00
C9300-DNA-E-48S= C9300 DNA Essentials, 48-Port Fiber Term Licenses Spare $0.00
C9300-DNA-E-24S= C9300 DNA Essentials, 24-Port fiber Term Licenses Spare $0.00
C9300-DNA-P-48-1Y C9300 DNA Premier, 48-Port, 1 Year Term License $2,290.00
C9300-DNA-P-24-7Y C9300 DNA Premier, 24-Port, 7 Year Term License $6,240.00
C9300-DNA-P-24-1Y C9300 DNA Premier, 24-Port, 1 Year Term License $1,390.00
C9300-DNA-P-48-7Y C9300 DNA Premier, 48-Port, 7 Year Term License $10,180.00
C9300-DNA-A-48S= C9300 DNA Advantage, 48-Port Fiber Term Licenses Spare $0.00
C9300-DNA-A-24S= C9300 DNA Advantage, 24-Port Fiber Term Licenses Spare $0.00
C9300-DNA-A-24-7R Cisco DNA Advantage C9300 24P 7Y, For Renewal Only $4,510.00
C9300-DNA-E-24-3R Cisco DNA Essentials C9300 24P 3Y, For Renewal Only $610.00
C9300-DNA-E-48-5R Cisco DNA Essentials C9300 48P 5Y, For Renewal Only $1,760.00
C9300-DNA-A-48-1R Cisco DNA Advantage C9300 48P 1Y, For Renewal Only $2,000.00
C9300-DNA-E-24-5R Cisco DNA Essentials C9300 24P 5Y, For Renewal Only $980.00
C9300-DNA-E-48-7R Cisco DNA Essentials C9300 48P 7Y, For Renewal Only $2,480.00
C9300-DNA-A-48-3R Cisco DNA Advantage C9300 48P 3Y, For Renewal Only $3,770.00
C9300-DNA-A-24-3R Cisco DNA Advantage C9300 24P 3Y, For Renewal Only $2,010.00
C9300-DNA-A-48-7R Cisco DNA Advantage C9300 48P 7Y, For Renewal Only $8,570.00
C9300-DNA-E-48-1R Cisco DNA Essentials C9300 48P 1Y, For Renewal Only $600.00
C9300-DNA-E-24-7R Cisco DNA Essentials C9300 24P 7Y, For Renewal Only $1,390.00
C9300-DNA-E-24-1R Cisco DNA Essentials C9300 24P 1Y, For Renewal Only $320.00
C9300-DNA-A-24-1R Cisco DNA Advantage C9300 24P 1Y, For Renewal Only $1,070.00
C9300-DNA-A-24-5R Cisco DNA Advantage C9300 24P 5Y, For Renewal Only $3,220.00
C9300-DNA-E-48-3R Cisco DNA Essentials C9300 48P 3Y, For Renewal Only $1,120.00
C9300-DNA-A-48-5R Cisco DNA Advantage C9300 48P 5Y, For Renewal Only $6,070.00

C9300L-DNA License | Switch C9300L Cisco Catalyst Series

Mã Product Mô tả Description List Giá Price (USD)
C9300L-DNA-1E-48 C9300L Cisco DNA Essentials, 48-port Term license, 1Y term $0.00
C9300L-DNA-1A-24 C9300L Cisco DNA Advantage, 24-port Term license, 1Y SKU $0.00
C9300L-DNA-1E-24 C9300L Cisco DNA Essentials, 24-port Term license, 1Y SKU $0.00
C9300L-DNA-1A-48 C9300L Cisco DNA Advantage, 48-port Term license, 1Y term $0.00
C9300L-DNA-P-24-3Y C9300L Cisco DNA Premier, 24-port, 3 Year Term license $2,860.00
C9300L-DNA-P-24-5Y C9300L Cisco DNA Premier, 24-port, 5 Year Term license $4,460.00
C9300L-DNA-A-48-3Y C9300L Cisco DNA Advantage, 48-port, 3 Year Term license $3,770.00
C9300L-DNA-A-24-5Y C9300L Cisco DNA Advantage, 24-port, 5 Year Term license $3,350.00
C9300L-DNA-A-48 C9300L Cisco DNA Advantage, 48-port license $0.00
C9300L-DNA-P-48-3Y C9300L Cisco DNA Premier, 48-port, 3 Year Term license $4,620.00
C9300L-DNA-A-48-5Y C9300L Cisco DNA Advantage, 48-port, 5 Year Term license $6,280.00
C9300L-DNA-P-24 C9300L Cisco DNA Premier, 24-port Term Licenses $0.00
C9300L-DNA-A-24 C9300L Cisco DNA Advantage, 24-port Term Licenses $0.00
C9300L-DNA-P-48 C9300L Cisco DNA Premier, 48-port license $0.00
C9300L-DNA-P-48-5Y C9300L Cisco DNA Premier, 48-port, 5 Year Term license $7,270.00
C9300L-DNA-A-24-3Y C9300L Cisco DNA Advantage, 24-port, 3 Year Term license $2,010.00
C9300L-DNA-A-48-7Y C9300L Cisco DNA Advantage, 48-port, 7 Year Term license $8,800.00
C9300L-DNA-A-24-7Y C9300L Cisco DNA Advantage, 24-port, 7 Year Term license $4,690.00
C9300L-DNA-A48-10Y C9300L Cisco DNA Advantage, 48-Port, 10 Year Term License $16,340.00
C9300L-DNA-P-24= C9300L Cisco DNA Premier, 24-port Term Licenses $0.00
C9300L-DNA-A-24= C9300L Cisco DNA Advantage, 24-port Term Licenses $0.00
C9300L-DNA-E-24-3Y C9300L Cisco DNA Essentials, 24-port, 3 Year Term license $610.00
C9300L-DNA-E-24-7Y C9300L Cisco DNA Essentials, 24-port, 7 Year Term license $1,430.00
C9300L-DNA-E-24-5Y C9300L Cisco DNA Essentials, 24-port, 5 Year Term license $1,020.00
C9300L-DNA-E-48-7Y C9300L Cisco DNA Essentials, 48-port, 7 Year Term license $2,620.00
C9300L-DNA-E-48-3Y C9300L Cisco DNA Essentials, 48-port, 3 Year Term license $1,120.00
C9300L-DNA-P-48-7Y C9300L Cisco DNA Premier, 48-port, 7 Year Term license $10,180.00
C9300L-DNA-P-48-1Y C9300L Cisco DNA Premier, 48-port, 1 Year Term license $2,290.00
C9300L-DNA-E-48-5Y C9300L Cisco DNA Essentials, 48-port, 5 Year Term license $1,870.00
C9300L-DNA-P-24-7Y C9300L Cisco DNA Premier, 24-port, 7 Year Term license $6,240.00
C9300L-DNA-E48-10Y C9300 Cisco DNA Essentials, 48-Port, 10 Year Term License $4,860.00
C9300L-DNA-P-24-1Y C9300L Cisco DNA Premier, 24-port, 1 Year Term license $1,390.00
C9300L-DNA-A-48= C9300L Cisco DNA Advantage, 48-port license $0.00
C9300L-DNA-E24-10Y C9300 Cisco DNA Essentials, 24-Port, 10 Year Term License $2,650.00

HỖ TRỢ CÀI ĐẶT GIAO HÀNG MIỄN PHÍ TOÀN QUỐC
Tìm hiểu, hình ảnh, video, chào giá, mua bán, cho thuê tại Sài gòn và TP. Hà nội

✅ Liên hệ để có giá tốt

CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG MẠNG [NETSYSTEM CO.,LTD]
Điện thoại: 024.37714430 – 024.37714417 – 024.37711222
Email: contact@netsystem.vn
Skype: netsystemvn

Hotline/Zalo: 0915885
Hotline/Zalo: 0914769119
Hotline/Zalo: 0916498448
Hotline/Zalo: 0914025885