C9300-DNA-License

C9300-DNA License | Switch Cisco C9300 Catalyst Series

Product mãDescription mô tảGiá List Price (USD)
C9300-DNA-A-24-3YC9300 DNA Advantage, 24-Port, 3 Year Term License$2,010.00
C9300-DNA-A-24-5YC9300 DNA Advantage, 24-Port, 5 Year Term License$3,350.00
C9300-DNA-A-48-3YC9300 DNA Advantage, 48-Port, 3 Year Term License$3,770.00
C9300-DNA-A-48-5YC9300 DNA Advantage, 48-Port, 5 Year Term License$6,280.00
C9300-DNA-E-24-3YC9300 DNA Essentials, 24-Port, 3 Year Term License$610.00
C9300-DNA-E-24-5YC9300 DNA Essentials, 24-Port, 5 Year Term License$1,020.00
C9300-DNA-E-48-3YC9300 DNA Essentials, 48-port – 3 Year Term License$1,120.00
C9300-DNA-E-48-5YC9300 DNA Essentials, 48-Port, 5 Year Term License$1,870.00
C9300-DNA-A-24=C9300 DNA Advantage, 24-Port Term Licenses Spare$0.00
C9300-DNA-A-48=C9300 DNA Advantage, 48-Port Term Licenses Spare$0.00
C9300-DNA-E-24=C9300 DNA Essentials, 24-Port Term Licenses Spare$0.00
C9300-DNA-E-48=C9300 DNA Essentials, 48-Port Term Licenses Spare$0.00
C9300-DNA-A-24-7YC9300 DNA Advantage, 24-Port, 7 Year Term License$4,690.00
C9300-DNA-A-48-7YC9300 DNA Advantage, 48-Port, 7 Year Term License$8,800.00
C9300-DNA-E-24-7YC9300 DNA Essentials, 24-Port, 7 Year Term License$1,430.00
C9300-DNA-E-48-7YC9300 DNA Essentials, 48-Port, 7 Year Term License$2,620.00
C9300-DNA-A-24C9300 DNA Advantage, 24-port Term Licenses$0.00
C9300-DNA-A-48C9300 DNA Advantage, 48-Port Term Licenses$0.00
C9300-DNA-E-24C9300 DNA Essentials, 24-Port Term Licenses$0.00
C9300-DNA-E-48C9300 DNA Essentials, 48-Port Term Licenses$0.00
C9300-DNA-1A-24C9300 DNA Advantage, 24-port Term Licenses, Federal offer$0.00
C9300-DNA-1A-48C9300 DNA Advantage, 48-Port Term Licenses, Federal offer$0.00
C9300-DNA-1E-24C9300 DNA Essentials, 24-Port Term Licenses, Federal offer$0.00
C9300-DNA-1E-48C9300 DNA Essentials, 48-Port Term Licenses, Federal offer$0.00
C9300-DNA-A-24-1YC9300 DNA Advantage, 24-Port, 1 Year Term License$1,070.00
C9300-DNA-A-48-1YC9300 DNA Advantage, 48-Port, 1 Year Term License$2,000.00
C9300-DNA-E-24-1YC9300 DNA Essentials, 24-Port, 1 Year Term License$320.00
C9300-DNA-E-48-1YC9300 DNA Essentials, 48-Port, 1 Year Term License$600.00
C9300-DNA-P-24-3YC9300 DNA Premier, 24-Port, 3 Year Term License$2,860.00
C9300-DNA-P-48-3YC9300 DNA Premier, 48-Port, 3 Year Term License$4,620.00
C9300-DNA-P-48-5YC9300 DNA Premier, 48-Port, 5 Year Term License$7,270.00
C9300-DNA-P-24-5YC9300 DNA Premier, 24-Port, 5 Year Term License$4,460.00
C9300-DNA-A-24SC9300 DNA Advantage, 24-port Fiber Term Licenses$0.00
C9300-DNA-E-48SC9300 DNA Essentials, 48-Port Fiber Term Licenses$0.00
C9300-DNA-P-24S-7YC9300 DNA Premier, 24-Port Fiber, 7 Year Term License$6,240.00
C9300-DNA-E-48S-5YC9300 DNA Essentials, 48-Port Fiber, 5 Year Term License$1,867.00
C9300-DNA-E-24S-5YC9300 DNA Essentials, 24-Port Fiber, 5 Year Term License$1,017.00
C9300-DNA-P-24S-3YC9300 DNA Premier, 24-Port Fiber, 3 Year Term License$2,860.00
C9300-DNA-P-24SC9300 DNA Premier 24 port, Term License$0.00
C9300-DNA-A-48S-5YC9300 DNA Advantage, 48-Port Fiber, 5 Year Term License$6,283.00
C9300-DNA-E-24S-7YC9300 DNA Essentials, 24-Port Fiber, 7 Year Term License$1,423.00
C9300-DNA-A-48S-3YC9300 DNA Advantage, 48-Port Fiber, 3 Year Term License$3,770.00
C9300-DNA-A-24S-3YC9300 DNA Advantage, 24-Port Fiber, 3 Year Term License$2,010.00
C9300-DNA-P-48S-5YC9300 DNA Premier, 48-Port Fiber, 5 Year Term License$7,270.00
C9300-DNA-E-48S-7YC9300 DNA Essentials, 48-Port Fiber, 7 Year Term License$2,613.00
C9300-DNA-P-48SC9300 DNA Premier, 48-Port Fiber Term Licenses$0.00
C9300-DNA-E-24SC9300 DNA Essentials, 24-Port Fiber Term Licenses$0.00
C9300-DNA-P-24S-5YC9300 DNA Premier, 24-Port Fiber, 5 Year Term License$4,460.00
C9300-DNA-A-24S-5YC9300 DNA Advantage, 24-Port Fiber, 5 Year Term License$3,350.00
C9300-DNA-A-48S-7YC9300 DNA Advantage, 48-Port Fiber, 7 Year Term License$8,7.00
C9300-DNA-P-48S-7YC9300 DNA Premier, 48-Port Fiber, 7 Year Term License$10,180.00
C9300-DNA-A-24S-7YC9300 DNA Advantage, 24-Port Fiber, 7 Year Term License$4,690.00
C9300-DNA-A-48SC9300 DNA Advantage, 48-Port Fiber Term Licenses$0.00
C9300-DNA-E-24S-3YC9300 DNA Essentials, 24-Port Fiber, 3 Year Term License$610.00
C9300-DNA-P-48S-3YC9300 DNA Premier, 48-Port Fiber, 3 Year Term License$4,620.00
C9300-DNA-P-24C9300 24-Port DNA-Premier License$0.00
C9300-DNA-E-48S=C9300 DNA Essentials, 48-Port Fiber Term Licenses Spare$0.00
C9300-DNA-E-24S=C9300 DNA Essentials, 24-Port fiber Term Licenses Spare$0.00
C9300-DNA-P-48-1YC9300 DNA Premier, 48-Port, 1 Year Term License$2,290.00
C9300-DNA-P-24-7YC9300 DNA Premier, 24-Port, 7 Year Term License$6,240.00
C9300-DNA-P-24-1YC9300 DNA Premier, 24-Port, 1 Year Term License$1,390.00
C9300-DNA-P-48-7YC9300 DNA Premier, 48-Port, 7 Year Term License$10,180.00
C9300-DNA-A-48S=C9300 DNA Advantage, 48-Port Fiber Term Licenses Spare$0.00
C9300-DNA-A-24S=C9300 DNA Advantage, 24-Port Fiber Term Licenses Spare$0.00
C9300-DNA-A-24-7RCisco DNA Advantage C9300 24P 7Y, For Renewal Only$4,510.00
C9300-DNA-E-24-3RCisco DNA Essentials C9300 24P 3Y, For Renewal Only$610.00
C9300-DNA-E-48-5RCisco DNA Essentials C9300 48P 5Y, For Renewal Only$1,760.00
C9300-DNA-A-48-1RCisco DNA Advantage C9300 48P 1Y, For Renewal Only$2,000.00
C9300-DNA-E-24-5RCisco DNA Essentials C9300 24P 5Y, For Renewal Only$980.00
C9300-DNA-E-48-7RCisco DNA Essentials C9300 48P 7Y, For Renewal Only$2,480.00
C9300-DNA-A-48-3RCisco DNA Advantage C9300 48P 3Y, For Renewal Only$3,770.00
C9300-DNA-A-24-3RCisco DNA Advantage C9300 24P 3Y, For Renewal Only$2,010.00
C9300-DNA-A-48-7RCisco DNA Advantage C9300 48P 7Y, For Renewal Only$8,570.00
C9300-DNA-E-48-1RCisco DNA Essentials C9300 48P 1Y, For Renewal Only$600.00
C9300-DNA-E-24-7RCisco DNA Essentials C9300 24P 7Y, For Renewal Only$1,390.00
C9300-DNA-E-24-1RCisco DNA Essentials C9300 24P 1Y, For Renewal Only$320.00
C9300-DNA-A-24-1RCisco DNA Advantage C9300 24P 1Y, For Renewal Only$1,070.00
C9300-DNA-A-24-5RCisco DNA Advantage C9300 24P 5Y, For Renewal Only$3,220.00
C9300-DNA-E-48-3RCisco DNA Essentials C9300 48P 3Y, For Renewal Only$1,120.00
C9300-DNA-A-48-5RCisco DNA Advantage C9300 48P 5Y, For Renewal Only$6,070.00

C9300L-DNA License | Switch C9300L Cisco Catalyst Series

Mã ProductMô tả DescriptionList Giá Price (USD)
C9300L-DNA-1E-48C9300L Cisco DNA Essentials, 48-port Term license, 1Y term$0.00
C9300L-DNA-1A-24C9300L Cisco DNA Advantage, 24-port Term license, 1Y SKU$0.00
C9300L-DNA-1E-24C9300L Cisco DNA Essentials, 24-port Term license, 1Y SKU$0.00
C9300L-DNA-1A-48C9300L Cisco DNA Advantage, 48-port Term license, 1Y term$0.00
C9300L-DNA-P-24-3YC9300L Cisco DNA Premier, 24-port, 3 Year Term license$2,860.00
C9300L-DNA-P-24-5YC9300L Cisco DNA Premier, 24-port, 5 Year Term license$4,460.00
C9300L-DNA-A-48-3YC9300L Cisco DNA Advantage, 48-port, 3 Year Term license$3,770.00
C9300L-DNA-A-24-5YC9300L Cisco DNA Advantage, 24-port, 5 Year Term license$3,350.00
C9300L-DNA-A-48C9300L Cisco DNA Advantage, 48-port license$0.00
C9300L-DNA-P-48-3YC9300L Cisco DNA Premier, 48-port, 3 Year Term license$4,620.00
C9300L-DNA-A-48-5YC9300L Cisco DNA Advantage, 48-port, 5 Year Term license$6,280.00
C9300L-DNA-P-24C9300L Cisco DNA Premier, 24-port Term Licenses$0.00
C9300L-DNA-A-24C9300L Cisco DNA Advantage, 24-port Term Licenses$0.00
C9300L-DNA-P-48C9300L Cisco DNA Premier, 48-port license$0.00
C9300L-DNA-P-48-5YC9300L Cisco DNA Premier, 48-port, 5 Year Term license$7,270.00
C9300L-DNA-A-24-3YC9300L Cisco DNA Advantage, 24-port, 3 Year Term license$2,010.00
C9300L-DNA-A-48-7YC9300L Cisco DNA Advantage, 48-port, 7 Year Term license$8,800.00
C9300L-DNA-A-24-7YC9300L Cisco DNA Advantage, 24-port, 7 Year Term license$4,690.00
C9300L-DNA-A48-10YC9300L Cisco DNA Advantage, 48-Port, 10 Year Term License$16,340.00
C9300L-DNA-P-24=C9300L Cisco DNA Premier, 24-port Term Licenses$0.00
C9300L-DNA-A-24=C9300L Cisco DNA Advantage, 24-port Term Licenses$0.00
C9300L-DNA-E-24-3YC9300L Cisco DNA Essentials, 24-port, 3 Year Term license$610.00
C9300L-DNA-E-24-7YC9300L Cisco DNA Essentials, 24-port, 7 Year Term license$1,430.00
C9300L-DNA-E-24-5YC9300L Cisco DNA Essentials, 24-port, 5 Year Term license$1,020.00
C9300L-DNA-E-48-7YC9300L Cisco DNA Essentials, 48-port, 7 Year Term license$2,620.00
C9300L-DNA-E-48-3YC9300L Cisco DNA Essentials, 48-port, 3 Year Term license$1,120.00
C9300L-DNA-P-48-7YC9300L Cisco DNA Premier, 48-port, 7 Year Term license$10,180.00
C9300L-DNA-P-48-1YC9300L Cisco DNA Premier, 48-port, 1 Year Term license$2,290.00
C9300L-DNA-E-48-5YC9300L Cisco DNA Essentials, 48-port, 5 Year Term license$1,870.00
C9300L-DNA-P-24-7YC9300L Cisco DNA Premier, 24-port, 7 Year Term license$6,240.00
C9300L-DNA-E48-10YC9300 Cisco DNA Essentials, 48-Port, 10 Year Term License$4,860.00
C9300L-DNA-P-24-1YC9300L Cisco DNA Premier, 24-port, 1 Year Term license$1,390.00
C9300L-DNA-A-48=C9300L Cisco DNA Advantage, 48-port license$0.00
C9300L-DNA-E24-10YC9300 Cisco DNA Essentials, 24-Port, 10 Year Term License$2,650.00

HỖ TRỢ CÀI ĐẶT GIAO HÀNG MIỄN PHÍ TOÀN QUỐC
Tìm hiểu, hình ảnh, video, chào giá, mua bán, cho thuê tại Sài gòn và TP. Hà nội

✅ Liên hệ để có giá tốt

CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG MẠNG [NETSYSTEM CO.,LTD]
Điện thoại: 024.37714430 – 024.37714417 – 024.37711222
Email: contact@netsystem.vn
Skype: netsystemvn

Hotline/Zalo: 0915885
Hotline/Zalo: 0914769119
Hotline/Zalo: 0916498448
Hotline/Zalo: 0914025885