stateful inspection là gì

Stateful firewall là gì?

Định nghĩa từ Wikipedia stateful firewall inspection là gì? Trong máy mạng tính, tường lửa stateful firewall là tường lửa mạng theo dõi trạng thái hoạt động và các đặc ...