Bảng báo giá price list Switch Cisco Catalyst 2960X series

Chào hè với loạt Switch Cisco 2960X giá đã được khẳng định về chất lượng tại thị trường Việt nam trong thời gian qua. Cty Netsystem gửi tới Quý khách hàng một số model 2960X giá discount 50% đến 80% GPL price list cực tốt chạy băng thông ổn định cho hạ tầng mạng.

C9200L-24T-4G-E | C9200L-48T-4G-E | C9200L-24T-4X-E | C9200L-24P-4G-E | C9200-24T-A | C9200-24T-E | C9200-48T-A | C9200-48T-E | C9200-STACK-KIT | C9200L-48P-4X-E | C9200L-STACK-KIT | C9200L-48T-4X-E | C9200-NM-4X | C9200-NM-4G  | C9200-24P-E | C9200-48P-E | C9200-24PXG-E | C9200-48PXG-E | C9200L-24P-4X-E | C9200L-48P-4X-E

cisco-c2960x

Bảng báo giá price list Switch Cisco Catalyst 2960X series

#No         Mã Product     List Price (USD)       Description mô tả
1 WS-C2960X-48TS-LL $ 3395.00
Catalyst 2960-X 48 GigE. 2 x 1G SFP. LAN Lite
2 WS-C2960X-24TS-LL $ 1895.00
Catalyst 2960-X 24 GigE. 2 x 1G SFP. LAN Lite
3 WS-C2960X-24PS-L $ 3195.00
Catalyst 2960-X 24 GigE PoE 370W. 4 x 1G SFP. LAN Base
4 WS-C2960X-48LPS-L $ 5595.00
Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 370W. 4 x 1G SFP. LAN Base
5 WS-C2960X-48FPS-L $ 6595.00
Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 740W. 4 x 1G SFP. LAN Base
6 WS-C2960X-24TS-L $ 2395.00
Catalyst 2960-X 24 GigE. 4 x 1G SFP. LAN Base
7 WS-C2960X-48TD-L $ 5595.00
Catalyst 2960-X 48 GigE. 2 x 10G SFP+. LAN Base
8 WS-C2960X-48TS-L $ 4195.00
Catalyst 2960-X 48 GigE. 4 x 1G SFP. LAN Base
9 WS-C2960X-24TD-L $ 3795.00
Catalyst 2960-X 24 GigE. 2 x 10G SFP+. LAN Base
10 WS-C2960X-24PD-L $ 4595.00
Catalyst 2960-X 24 GigE PoE 370W. 2 x 10G SFP+. LAN Base
11 WS-C2960X-48LPD-L $ 6995.00
Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 370W. 2 x 10G SFP+ LAN Base
12 WS-C2960X-48FPD-L $ 7995.00
Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 740W. 2 x 10G SFP+. LAN Base
13 C2960X-STACK $ 1195.00
Catalyst 2960-X FlexStack Plus Stacking Module
14 WS-C2960X-24PSQ-L $ 3195.00
Catalyst 2960-X 24 GigE PoE 110W. 2xSFP + 2x1GBT. LAN Base
15 WS-C2960XR-48FPD-I $ 11095.00
Catalyst 2960-XR 48 GigE PoE 740W. 2 x 10G SFP+. IP Lite
16 WS-C2960XR-48LPD-I $ 10095.00
Catalyst 2960-XR 48 GigE PoE 370W. 2 x 10G SFP+. IP Lite
17 WS-C2960XR-48FPS-I $ 9695.00
Catalyst 2960-XR 48 GigE PoE 740W. 4 x 1G SFP. IP Lite
18 WS-C2960XR-48LPS-I $ 8695.00
Catalyst 2960-XR 48 GigE PoE 370W. 4 x 1G SFP. IP Lite
19 WS-C2960XR-24PS-I $ 5095.00
Catalyst 2960-XR 24 GigE PoE 370W. 4 x 1G SFP. IP Lite
20 WS-C2960XR-48TD-I $ 8695.00
Catalyst 2960-XR 48 GigE. 2 x 10G SFP+. IP Lite
21 WS-C2960XR-48TS-I $ 7295.00
Catalyst 2960-XR 48 GigE. 4 x 1G SFP. IP Lite
22 WS-C2960XR-24PD-I $ 6495.00
Catalyst 2960-XR 24 GigE PoE 370W. 2 x 10G SFP+. IP Lite
23 WS-C2960XR-24TD-I $ 5895.00
Catalyst 2960-XR 24 GigE. 2 x 10G SFP+. IP Lite
24 WS-C2960XR-24TS-I $ 4495.00
Catalyst 2960-XR 24 GigE. 4 x 1G SFP. IP Lite
25 WS-C2960X-24PSL-RF $ 1917.00
Catlyst2960-X 24GigEPoE 370W 4x1G SFP LANBase REMANUFACTURED
26 WS-C2960X-48TSL-RF $ 2517.00
Catalyst 2960-X 48 GigE. 4 x 1G SFP. LAN Base REMANUFACTURED
27 WS-C2960X24TS-L-RF $ 1437.00
Catalyst 2960-X 24 GigE. 4 x 1G SFP. LAN Base REMANUFACTURED
28 WS-C2960X48FPDL-RF $ 4797.00
Catalyst2960-X 48GE PoE740W.2x10G SFP+LANBase REMANUFACTURED
29 WS-C2960X48LPSL-RF $ 3357.00
Catalyst2960-X48GigE PoE370W 4x1G SFP LANBase REMANUFACTURED
30 WS-C2960X48FPSL-RF $ 3957.00
Catalyst2960-X48GigE PoE740W.4x1G SFP.LANBase REMANUFACTURED
31 WS-C2960X-48TDL-RF $ 3357.00
Catalyst 2960-X 48 GigE. 2 x10G SFP+.LAN Base REMANUFACTURED
32 C2960X-STACK= $ 1195.00
Catalyst 2960-X FlexStack Plus Stacking Module optional
33 C2960X-STACK-RF $ 717.00
Catalyst 2960-X FlexStack PlusStackingMod opt REMANUFACTURED
34 WSC2960XR48LPSI-RF $ 5217.00
Catalyst2960-XR 48GigE PoE370W4x1G SFP IPLite REMANUFACTURED
35 WS-C2960X48TSLL-RF $ 2037.00
Catalyst 2960-X 48 GigE. 2 x 1G SFP. LAN Lite REMANUFACTURED
36 WS-C2960X24TSLL-RF $ 1137.00
Catalyst 2960-X 24 GigE. 2 x 1G SFP. LAN Lite REMANUFACTURED
37 WS-C2960X-24TDL-RF $ 2277.00
Catalyst 2960-X 24 GigE. 2 x 10G SFP+.LANBase REMANUFACTURED
38 WS-C2960XR24TDI-RF $ 3537.00
Catalyst 2960-XR 24 GigE.2 x10G SFP+. IP Lite REMANUFACTURED
39 WS-C2960XR24TSI-RF $ 2697.00
Catalyst 2960-XR 24 GigE. 4 x 1G SFP. IP Lite REMANUFACTURED
40 C1-C2960X-48LPS-L $ 5595.00
Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 370W. 4 x 1G SFP. LAN Base
41 C1-C2960X-48LPD-L $ 6995.00
Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 370W. 2 x 10G SFP+ LAN Base
42 C1-C2960X-24PD-L $ 4595.00
Catalyst 2960-X 24 GigE PoE 370W. 2 x 10G SFP+. LAN Base
43 C1-C2960X-24TD-L $ 3795.00
Catalyst 2960-X 24 GigE. 2 x 10G SFP+. LAN Base
44 C1-C2960X-48TD-L $ 5595.00
Catalyst 2960-X 48 GigE. 2 x 10G SFP+. LAN Base
45 C1-C2960X-24TS-L $ 2395.00
Catalyst 2960-X 24 GigE. 4 x 1G SFP. LAN Base
46 C1-C2960X-48FPS-L $ 6595.00
Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 740W. 4 x 1G SFP. LAN Base
47 C1-C2960X-24PS-L $ 3195.00
Catalyst 2960-X 24 GigE PoE 370W. 4 x 1G SFP. LAN Base
48 C1-C2960X-48FPD-L $ 7995.00
Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 740W. 2 x 10G SFP+. LAN Base
49 C1-C2960X-48TS-L $ 4195.00
Catalyst 2960-X 48 GigE. 4 x 1G SFP. LAN Base
50 WS-C2960XR24PSI-RF $ 3057.00
Catalyst2960-XR24GigEPoE370W.4 x1G SFP.IPLite REMANUFACTURED
51 WSC2960XR48FPSI-RF $ 5817.00
Catalyst2960-XR48GigE PoE740W4 x1G SFP.IPLite REMANUFACTURED
52 WS-C2960XR48TSI-RF $ 4377.00
Catalyst 2960-XR 48 GigE. 4 x 1G SFP. IP Lite REMANUFACTURED
53 C2960X-FIBER-STK $ 1195.00
Catalyst 2960-X FlexStack-Extended Fiber
54 C2960X-FIBER-STK= $ 1195.00
Catalyst 2960-X FlexStack-Extended Fiber
55 C2960X-HYBRID-STK $ 1195.00
Catalyst 2960-X FlexStack-Extend Hybrid
56 C2960X-HYBRID-STK= $ 1195.00
Catalyst 2960-X FlexStack-Extended Hybrid
57 RCKMNT-1RU-2KX= $ 75.00
Rack Mount Kit for 1RU for 2960-X and 2960-XR
58 RCKMNT-REC-2KX= $ 50.00
RECESSED 1RU RACK MOUNT FOR 2960X and 2960-XR
59 RCKMNT-1RU-2KX $ 75.00 EOS Rack Mount Kit for 1RU for 2960-X and 2960-XR
60 WS-C2960XR48TDI-RF $ 5217.00 EOS Catalyst 2960-XR 48 GigE, 2 x 10G SFP+, IP Lite REFURBISHED
61 2D-C2960XR-48TS-I $ 7295.00
EOS Catalyst 2960-XR 48 GigE, 4 x 1G SFP, IP Lite w/ 2D Barcode
62 2D-C2960XR-24TS-I $ 4495.00
EOS Catalyst 2960-XR 24 GigE, 4 x 1G SFP, IP Lite w/2D barcode
63 2D-C2960XR-24TD-I $ 5895.00
EOS Cat 2960-XR 24 GigE, 2 x 10G SFP+, IP Lite w/ 2D barcode
64 2D-C2960XR-24PD-I $ 6495.00
EOS Cat 2960-XR 24G E PoE 370W,2 x10G SFP+,IP Lite w/2D barcode
65 EDU-C2960X24PSL-RF $ 1917.00
Catalyst 2960-X 24 GigE PoE K12 REMANUFACTURED
66 CAB-STK-E-3M $ 200.00
Cisco FlexStack 3m stacking cable
67 PWR-C2-250WAC $ 450.00
250W AC Config 2 Power Supply
68 PWR-C2-1025WAC $ 1450.00
1025W AC Config 2 Power Supply
69 PWR-C2-640WAC $ 950.00
640W AC Config 2 Power Supply
70 CAB-ACS= $ 25.00
AC Power Cord (Switzerland). C13. IEC 60884-1. 2.5m
71 CAB-STK-E-1M= $ 200.00
Cisco Bladeswitch 1M stack cable
72 CAB-STK-E-3M= $ 300.00
Cisco Bladeswitch 3M stack cable
73 WS-C2960X48LPDL-RF $ 4197.00
Catalyst2960X48GigE PoE370W 2x10G SFP+LANBase REMANUFACTURED
74 PWR-C2-250WAC= $ 550.00
250W AC Config 2 Power Supply Spare
75 PWR-C2-1025WAC= $ 1800.00
1025W AC Config 2 Power Supply Spare
76 PWR-C2-640WAC= $ 1200.00
640W AC Config 2 Power Supply Spare
77 WS-C2960XR24PDI-RF $ 3897.00
Cat2960XR 24GigE PoE 370W 2x10G SFP+ IPLite REMANUFACTURED
78 WSC2960XR48FPDI-RF $ 6657.00
Cat2960XR 48GigE PoE 740W 2x10G SFP+ IPLite REMANUFACTURED
79 PWR-C2-250WAC-RF $ 330.00
250W AC Config 2 Power Supply Spare REMANUFACTURED
80 PWR-C2-640WAC-RF $ 720.00
640W AC Config 2 Power Supply Spare REMANUFACTURED
81 WSC2960XR48LPDI-RF $ 6057.00
Catalyst2960XR48GigEPoE370W.2x10G SFP+.IPLite REMANUFACTURED
82 EWM-2960-BUNDLE $ 0.00
Energy Management and Catalyst 2960 Bundle
83 C1FPCAT29002K9 $ 200.00
Cisco ONE Foundation Lite Perpetual – Cat 2900 48 Port
84 C1FPCAT29001K9 $ 200.00
Cisco ONE Foundation Lite Perpetual – Cat 2900 8/24 Port
85 PWR-C2-1025WAC-RF $ 1080.00
1025W AC Config 2 Power Supply REMANUFACTURED
86 WS-C2960X24PSQL-RF $ 1917.00
Cat2960X-24GigE PoE 110W2xSFP+2x1GBT.LANBase REMANUFACTURED
87 C1FACAT29002K9 $ 200.00
Cisco ONE Found. Lite Perpetual – Cat 2900 48 Port
88 C1FACAT29001K9 $ 200.00
Cisco ONE Found. Lite Perpetual – Cat 2900 24 Port & IE 2000
89 NETWORK-PNP-LIC $ 0.00
Network Plug-n-Play License for zero-touch device deployment
90 CAB-AC-C15-KOR $ 0.00
AC Power Cord. Korea. C15
91 CAB-AC-C15-TW $ 0.00
AC Power Cord. Taiwan. C15
92 CAB-AC-C13-KOR $ 0.00
AC Power Cord. Korea. C13. 1.8M
93 C1FACAT29003K9 $ 1100.00
Cisco ONE Found. Perpetual – Catalyst 2900 24 Port
94 C1FACAT29004K9 $ 1900.00
Cisco ONE Found. Perpetual – Catalyst 2900 48 Port
95 C1FPCAT29003K9 $ 1100.00
Cisco ONE Foundation Perpetual – Catalyst 2900 24 Port
96 C1FPCAT29004K9 $ 1900.00
Cisco ONE Foundation Perpetual – Catalyst 2900 48 Port
97 PWR-RPS2300++ $ 1200.00
Cisco Redundant Power System 2300 and Blower.No Power Supply
98 C2960X-DNA-E-24 $ 0.00
NEW C2960X DNA Essentials. 24-port Term license
99 C2960X-DNA-E-24-3Y $ 600.00
NEW C2960X DNA Essentials. 24-port. 3 Year Term license
100 C2960X-DNA-E-24-5Y $ 960.00
NEW C2960X DNA Essentials. 24-port. 5 Year Term license

Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst 2960X Series là switch lớp 2 hàng đầu, cung cấp khả năng dễ sử dụng, hoạt động kinh doanh an toàn cao, cải thiện tính bền vững và trải nghiệm mạng không biên giới. Thiết bị chuyển mạch Catalyst Cisco 2960X bao gồm khả năng xếp chồng chuyển mạch FlexStack mới với kết nối 1 và 10 Gigabit và Power over Ethernet Plus (PoE +) với thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst 2960X Series cung cấp khả năng kết nối truy cập gigabit ethernet nhanh và khả năng PoE. Cisco 2960X Series là thiết bị chuyển mạch cấu hình cố định được thiết kế cho các mạng lưới doanh nghiệp, trung gian và chi nhánh để cung cấp tổng chi phí sở hữu thấp hơn.

Liên hệ trực tiếp hotline hoặc qua email cho chúng tôi để có được giá dự án tốt nhất mã doanh nghiệp bạn chọn.